Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa

Päijänne-Leader

Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa

Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän alueella on paljon merkittävää elinkeinokalataloutta. Monilta osin ala ei useista kehittämishankkeista huolimatta ole kehittynyt halutulla tavalla. Kehittyvä elinkeinokalatalous Sisä-Suomessa-esiselvityshankkeessa etsittiin kehittämiskohteita alueen elinkeinokalatalouden kehittämiseksi.

Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa hankkeeseen valittiin ne keskeisimmät kehittämiskohteet, joita tulisi edistää ennen ohjelmakauden loppua ja näin luoda edellytyksiä elinkeinon kehittymiselle tulevalla ohjelmakaudella. Esiselvityshankkeessa esiin nousseista kehittämiskohteista tähän hankkeeseen valittiin seuraavat:

  • kalankäsittely- ja jalostustilojen puute
  • vesille pääsyn ongelma eli lupapolitiikka
  • heikko logistiikka
  • yhteistyön puute
  • jalostuksen raaka-aineen saatavuusongelmat
  • vajaasti hyödynnettyjen lajien käyttöön ja kalastukseen liittyvät ongelmat

Näiden lisäksi esiin nousi myös kalatalouselinkeinon heikko tunnettuus ja hieman vinoutunut mielikuva alasta. Mukaan otettiin myös alan imagoa edistävä viestintä. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin. Kyseiset ongelmat tai kehittämiskohteet ovat niin laajoja, ettei niitä kokonaan saada ratkaistua, mutta tavoitteena oli saada aikaan edistystä kussakin asiassa. Hanke noudatti Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän strategian toimintalinjoja: osaamisen, laadun ja innovaatioiden kehittäminen, Infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen sekä läpileikkaava teemaa ”kestävä elinkeinokalatalous”.

Kotimaisessa kalataloudessa riittää haasteita ja kehitettävää, mutta alan kehittymiselle on paljon potentiaalia. Vajaasti hyödynnettyjen kalojen (mm. särkikalat ja paikoittain muikku) imagossa ja käyttöasteessa on parantamisen varaa, hankkeessa näitä kehitettiin mm. reseptikilpailunaiemmin hyödyntämättömän raaka-aineen jalostamisella (kalaolut)ravintoloiden Vesijärvi-menu -kampanjan ja tiedottamisen avulla. Kalastajien ja muiden alan toimijoiden yhteistyötä kehitettiin, logististen ongelmien ratkaisuja pyrittiin löytämään ja uudenlaisia verkostoja luotiin hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joihin hankkeen edustaja osallistui.

Hankkeen rahoitti ja hallinnoi Sisä-Suomen kalatalousryhmä, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnat sekä Kouvolan, Kuhmoisten ja Pertunmaan kunnat. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastolta, Suomen valtiolta ja alueen kunnilta.

Hankkeen nimi: Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa

Hankeaika: 5.3.2020 – 31.8.2022

Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa- hankkeen yhteystiedot:

Kalatalouskoordinaattori
Janne Niemimäki
0447440396
janne.niemimaki(at)paijanne-leader.fi

Hankkeen loppuraportti: Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa -loppuraportti

Loppuraportin liitteet:

Liite 1. Yhteenveto Lähikalapäivästä

Liite 2. Pakaste- ja jalostustilojen selvitys –raportti – Markus Liimatainen

Päijänne-Leader