Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus -hanke

Päijänne-Leader

Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus -hanke

Suuri ongelma on olemassa olevien raaka-ainevirtojen volyymin ja todellisen, realistisiin laskelmiin perustuvan tuotantopotentiaalin määrittelyn puuttuminen Lisäksi raaka-aine ja sen käyttäjät eivät aina kohtaa. Esimerkiksi särkikalojen myönteisen mielikuvan, ja tätä kautta lisääntyneen kysynnän myötä, ovat jalostajat törmänneet saatavuusongelmiin. Selvästi tunnistettuja ongelmakohtia ovat myös kalastajien ja muiden yrittäjien välisen tehokkaan yhteistyön puute, logististen pisteitten kartoittamattomuus sekä heikko logistiikka. Tällä hankkeella selvitetään lopulta ne potentiaaliset kehittämiskohteet, joiden kautta tehokkaimmin saadaan kalaraaka-aineen markkinoille saattamista tehostettua.

Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen 1- ja 2- luokan kalastajien nykyinen kalastusvolyymi ja kalastuspotentiaali, olemassa olevat kalasatamat sekä käsittelytilat ja muu raaka-aineen kokoamiseen tähtäävä infrastruktuuri. Selvitys koskee Sisä- Suomen kalatalouden olemassa olevaa alkutuotantoa ja siihen liittyvää jalostusta, infrastruktuuria, raaka-ainevirtoja, kalastajien investointitarpeita sekä nykyistä logistiikkaa. Myös nykyiset ja potentiaaliset kalan ostajat selvitetään mahdollisuuksien mukaan. Syntyvän selvityksen pohjalta pystytään myöhemmässä vaiheessa laatimaan sekä paikallisia että alueellisia suunnitelmia ja suosituksia raaka-aineen saatavuuden parantamiseksi. Tällaisia suosituksia voivat olla vaikka kalasatamien kehittämisehdotukset tai hileasemien ja purkupaikkojen sijoittumista koskevat suositukset. Lopulta saadaan selville Sisä-Suomen ammattikalastuksen nykytila ja kalan alkutuotannon alkukäsittelyn infrastruktuurin kannattavuus ja logistiikan kehittäminen.

P�ij�nne-Leader

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan meri-,kalatalous- ja vesiviljelyrahastolta, Suomen valtiolta sekä alueen kunnilta.

Hankkeen nimi: Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus

Hankeaika: 1.3.2023-30.6.2024

Hankkeen yhteystiedot:

Janne Partanen, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry
045 171 5544
kalatalouskeskus@outlook.com

Päijänne-Leader