Päijänne-Leader

Rahoitus

Hankeideoiden kanssa kannattaa aina olla yhteydessä kalatalousaktivaattoriin, joka avustaa tarvittaessa hankehakemuksissa, Hyrrän käytössä ja kaikessa asiaan liittyvässä. Jos hankeidea ei täytä kalatalousryhmän valintakriteerejä, hakija ohjataan mahdollisuuksien mukaan muun hankerahoituksen piiriin.

Kerro rohkeasti hankeideasi, katsotaan yhdessä miten se tulisi toteuttaa!

Lisätietoa:
Janne Ruokolainen
Kalatalousaktivaattori
+358 44 712 4209
janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi

Päijänne-Leader

Lisätiedot

Hankkeiden valintakriteerit

Sisä-Suomen kalaleaderin strategiaa toteutetaan pääosin kalaleaderin myöntövaltuuden sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kautta rahoitettavilla hankkeilla. Strategiaa voidaan toteuttaa myös tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ELY-keskuksen, Leader -toimintaryhmän tai esimerkiksi maakuntaliiton kautta toteutettavilla ja rahoitettavilla hankkeilla.

Kalaleaderin myöntövaltuuksista toteutettavissa hankkeissa noudatetaan alla määritettäviä valintakriteereitä.

Pakolliset kriteerit

 • Hanke ja siinä toteutettavaksi suunnitellut toimenpiteet ovat Sisä-Suomen kalatalousryhmän paikallisen strategian sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman mukaisia.
 • Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toimenpiteen toteuttamiseksi.
 • Hakijan (tai tuen siirronsaajan), tuettavan toimenpiteen ja hakemuksen tulee täyttää lainsäädännössä, ohjelma-asiakirjassa tai hallinnollisissa määräyksissä sille / niille säädetyt kelpoisuusvaatimukset.
 • Hankkeen tavoitteiden tulee olla selkeitä ja toteuttamiskelpoisia.
 • Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuullisia suhteessa hankkeen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Täydentävät kriteerit

Pakollisten hankekriteereiden lisäksi hankkeita arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin täydentäviin hankekriteereihin:

 • Hanke toteuttaa riittävästi paikallislähtöisen kehittämisen perusperiaatteita, joita ovat: alueperusteisuus, alhaalta-ylös-periaate, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen.
 • Hankkeen kautta luodaan suoraan tai välillisesti mahdollisuuksia uusien työpaikkojen tai yritysten syntymiselle tai edistetään uusien yrittäjien tai nuorten saamista alalle.
 • Hankkeessa toteutetaan tai edistetään elinkeinokalatalouden infrastruktuurin parantamista, rakentamista tai niihin tähtäävien suunnitelmien tekemistä.
 • Hankkeessa edistetään alueella uusien innovaatioiden käyttöönottoa, kehittämistä tai kokeilemista.
 • Hankkeessa edistetään uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien tai tuotteiden laadun parantamista.
 • Hankkeessa edistetään energiansäästöä, uuden ympäristölle vähemmän haitallisen teknologian käyttöönottoa sekä vähähiilisempään talouteen siirtymistä.
 • Täydentäviä kriteereitä arvioidaan suhteessa hankkeen kustannuksiin ja hankesuunnitelmassa ilmoitettuihin toimenpiteisiin.

Hakuajat ja hakemusten käsittely

Sisä-Suomen kalaleader noudattaa hankkeiden haussa jatkuvan haun periaatetta. Kalatalouden hankehakemukset tehdään Hyrrässä. Tämän jälkeen ELY-keskus pyytää hankkeesta tarkoituksenmukaisuuslausunnon edelleen Sisä-Suomen kalaleaderin jaostolta. Jaosto tulee käsittelemään sille saapuneita lausuntopyyntöjä / hankehakemuksia noin neljä kertaa vuodessa.
Kalaleaderin jaosto tekee hankehakemuksista harkintavaltalausunnon toimivaltaiselle ELY-keskukselle. ELY-keskus ei voi poiketa harkintavaltalausunnossaan kalaleaderin jaoston päätösesityksestä ilman painavaa syytä. Riittävän painavia syitä voivat olla esimerkiksi haetun toimenpiteen lain- tai ohjelmanvastaisuus tai hakijan kelpoisuuteen (luotettavuus, riittävät taloudelliset resurssit yms.) liittyvät seikat.

Hankeviestinnän ohjeet tuensaajalle

Sisä-Suomen Kalaleaderin rahoittamilta hankkeilta odotetaan avoimuutta ja tiedottamista. Hankkeista on hyvä tiedottaa yleisesti vähintään niiden alkaessa ja päättyessä. Hankkeen aikana kannattaa lisäksi tehdä lehdistötiedotteita, joissa voi kertoa aikaansaaduista asioista ja toimista. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti sekä sosiaalisessa että tavanomaisessa mediassa.

Hankkeen toiminnasta on tiedotettava tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen erityisesti huomioon EU:n osuus rahoittajana. Tarkemmat EMKVR-tiedotusohjeet löytyvät TÄÄLTÄ

Esimerkkilause rahoituksen lähteen ilmaisemisesta tiedotteissa ja materiaaleissa:
”Sisä-Suomen Kalaleader on myöntänyt xxx:lle Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston paikallisen kehittämisen tukea xxx-hankkeelle.”

HUOM!
Hankkeen tiedotuksessa on käytettävä Sisä-Suomen Kalaleaderin ja EMKVR-rahaston logoja sekä EU-lippua.

Logojen pitää näkyä esimerkiksi verkkosivuilla, esitteissä, julkaisuissa, lehti-ilmoituksissa, liikelahjoissa, PP-esityksissä jne. Logot saat ladattua TÄÄLTÄ.

Hankeviestinnän muistilistan voit ladata TÄÄLTÄ.

Kun viestit hankkeesta sosiaalisen median tileillä, lisää julkaisuun Sisä-Suomen Kalaleaderin tagit:

 • Facebook: @sisasuomenkalaleader
 • Instagram: @sisa_suomen_kalaleader

Käytä myös Kalaleaderin strategian mukaista #KestävääKasvuaKalasta -aihetunnistetta!

Päijänne-Leader

Muista nämä!

Käytä logoja ja tageja!

Hankkeen tiedotuksessa on käytettävä Sisä-Suomen Kalaleaderin ja EMKVR-rahaston logoja sekä EU-lippua. Myös mahdollisten yhteistyökumppanien logot tulee olla esillä. Kaikissa materiaaleissa tulee olla maininta hankkeen rahoittajista.

Kun viestit hankkeesta sosiaalisen median tileillä, lisää julkaisuun Sisä-Suomen Kalaleaderin tagit:

 • Facebook: @sisasuomenkalaleader
 • Instagram: @sisa_suomen_kalaleader

Käytä myös Kalaleaderin strategian mukaista #KestävääKasvuaKalasta -aihetunnistetta!

Ilmoita kaikki mahdolliset hankkeelle tulevat muutokset

Olosuhteet ja erilaiset äkilliset tilanteet voivat aiheuttaa toimenpiteitä hankkeelle ja hankesuunnitelmaan tai budjettiin täytyy tehdä muutoksia. Ilmoita niistä etukäteen rahoittajalle. Tee tarvittaessa muutoshakemus hankkeelle.

Pidä rahoittaja ja muut yhteistyötahot tietoisina hankkeen kulusta

On hyvä pitää rahoittaja ja hankkeen kumppanit ajantasalla hankkeen tilanteesta. Hankkeen sisäisen viestinnän tulee olla riittävää.

Kysy neuvoa viestinnästä ja tiedottamisesta Sisä-Suomen Kalaleadistä

Kysy rohkeasti lisää viestinnästä tai mistä tahansan muusta hanketoimintaan liittyvästä. Opastamme ja neuvomme mielellämme lisää!

Viesti monipuolisesti ja rohkeasti!

Ihmiset haluavat kuulla ja nähdä mitä hankkeellesi kuuluu. Kerro toimenpiteistä ja ajankohtaisista asioista useilla eri tavoilla ja sosiaalisen median kanavilla. Mitä enemmän viestit, sitä parempi. Kokeile myös uudenlaisia tapoja ja erilaisia lähestymistapoja tiedottamiseen.